Giếng trời tự động mái tôn Tân Vĩnh, Bình Dương

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH GIẾNG TRỜI THÔNG MINH
– Địa điểm: Tân Vĩnh, Bình Dương
– Hệ thống giếng trời thông minh Hi-Tech
– Giếng trời tự động trên mái tôn trượt ngang có remote
– Kiến cường lực

Hình ảnh công trình giếng trời mái tôn Bình Dương